Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Kaņiera ezerā izveidots putnu medību liegums

Ezera apsaimniekošanas mērķis nākotnē ir putnu vērošana, kas nav savienojama ar putnu medībām. Attēlā - cekulpīle. Foto: Jānis Ķuze

Šī gada 25. jūlijā Ķemeru nacionālā parka administrācija (ĶNPA) pieņēma lēmumu izveidot sezonas ūdensputnu medību liegumu Kaņiera ezerā.

Lēmums pieņemts saskaņā ar Ķemeru nacionālā parka (ĶNP) likumu [1] un ĶNP individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem [2]. ĶNPA direktore Ērika Kļaviņa norāda, ka "sezonas liegums tiek izveidots nolūkā mazināt medību negatīvo ietekmi uz putnu faunu un nākotnē attīstīt dabai draudzīgu un neagresīvu ezera apsaimniekošanas praksi, kurā galvenais uzsvars tiks likts uz putnu vērošanu." Saskaņā ar 2004. gada rudenī "Latvijas Fakti" veikto aptauju, pret putnu medībām iebilst arī 86% Lapmežciema iedzīvotāju. Līdz ar šī lēmuma pieņemšanu putnu medības ir aizliegtas visā ĶNP teritorijā.

Kaņiera ezers ir ĶNP nozīmīgākā ūdensputnu ligzdošanas, spalvmešanas un atpūtas vieta caurceļošanas laikā, te reģistrētas pavisam ap 190 putnu sugas, no kurām 47 šobrīd iekļautas ES Putnu Direktīvas 1. pielikumā. Ezera īpašo nozīmi putnu faunas saglabāšanā apstiprina arī tā iekļaušana starptautiskas nozīmes mitrāju teritoriju - Ramsāres vietu sarakstā, turklāt tas atrodas ĶNP dabas lieguma un rezervāta zonās un līdz ar pārējo ĶNP teritoriju iekļauts ES nozīmes aizsargājamu dabas teritoriju Natura 2000 sarakstā.

Pēc medībām ezerā var atrast ievainotus, kā arī nošautus un mednieku neatrastus putnus. Attēlā - brūnkaklis. Foto: Jānis Ķuze

Ezers šobrīd ir vienīgā vieta ĶNP, kur vēl notiek ierobežotas ūdensputnu medības, un tām ir negatīva ietekme uz ezera ūdensputnu faunu. 2001. gadā ĶNPA pasūtīta pētījuma rezultāti rādīja, ka pēc medībām ezera apmedītajā daļā ievērojami samazinās ūdensputnu skaits [3]. Līdzšinējā pieredze un ezerā veiktās uzskaites arī liecina, ka Kaņierī regulāri tiek pārkāpti medību noteikumi un tiek nošauti gan vēl nelidojoši putni, gan nemedījamu sugu putni, tai skaitā ES Putnu direktīvas 1. pielikuma sugas, piemēram, mazais ormanītis Porzana parva un purva tilbīte Tringa glareola, kā arī virkne citu nemedījamu sugu, piemēram, mazā gaura Mergus albellus (1993.-2000. gadā nošauti 35 putni) [4]. ĶNPA Izpētes un plānošanas daļas vadītājs J. Ķuze norāda, ka "šaušana pa aizsargājamām putnu sugām, kā arī vēl nelidojošiem jaunajiem putniem ir absolūti nepieļaujama īpaši aizsargājamā dabas teritorijā."

Pret medībām Kaņierī iebilst arī lielākā daļa vietējo iedzīvotāju, kuri medību sezonā reizi nedēļā tiek traucēti ar šāvieniem tiešā ciema tuvumā. Jāatzīmē, ka klusākās dienās šāvieni dzirdami pat piecus kilometrus attālajos Ķemeros. 2004. gada septembrī ĶNPA pasūtītas un "Latvijas Fakti" veiktas aptaujas rezultāti parādīja, ka 86,1% Lapmežciema iedzīvotāju atbalsta putnu medību aizliegšanu visā ĶNP teritorijā, tai skaitā Kaņiera ezerā.

ĶNPA ir sākusi un plāno arī turpmāk pastiprināti pievērst uzmanību dabai draudzīgas un neagresīvas apsaimniekošanas praksei Kaņiera ezerā. Viens no būtiskākajiem soļiem ir putnu vērošanas attīstība - tas ir demokrātisks un arvien lielāku popularitāti gūstošs dabas izzināšanas veids mūsu valstī. J. Ķuze piebilst, ka "medības ir krasā pretrunā ar šādu ezera izmantošanas veidu, jo izmaina putnu uzvedību - tie kļūst tramīgi un līdz ar to grūtāk novērojami; neskatoties uz to, ka medības notiek tikai vienu reizi nedēļā, medību norise liedz citiem apmeklētājiem netraucēti atpūsties pie ezera, tai skaitā vērot putnus." Līdz šim putnu vērotāju vajadzībām jau ir izveidota skatu platforma ezera dienvidu galā un tuvāko gadu laikā ir plānots uzbūvēt vairākus putnu vērošanas torņus, kā arī izveidot informācijas centru. Kaņieris šobrīd ir regulārs apskates objekts arī ĶNPA organizēto putnu vērošanas ekskursiju laikā.

 

Papildu informācija: Jānis Ķuze, tālr.: 9192799,e-pasts: janis.kuze@kemeri.gov.lv

 

Piezīmes:

1. ĶNP likuma 8. pants nosaka, ka "lai nodrošinātu augu un dzīvnieku sugu netraucētu eksistenci un dzīvnieku koncentrēšanās iespēju migrācijas periodos, nacionālā parka administrācija atbilstoši nacionālā parka individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem var noteikt sezonas liegumus".

2. ĶNP Individuālo apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu:

 • 30. punkts nosaka, ka "saskaņā ar parka dabas aizsardzības plānu parka administrācija var noteikt medību liegumus - teritorijas, kurās uz noteiktu laiku aizliegta konkrētu sugu savvaļas dzīvnieku skaita samazināšana";
 • 27. punkts nosaka, ka "savvaļas dzīvnieku skaitu atļauts samazināt (arī medīt), lai sekmētu īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu, samazinātu lauksaimniecības kultūrām un mežaudzēm nodarītos postījumus, kā arī lai nepieļautu epidēmiju vai epizootiju izplatīšanos un nodrošinātu savvaļas dzīvnieku populāciju bioloģiskās kvalitātes saglabāšanu". ĶNPA uzskata, ka putnu medības Kaņierī neatbilst nevienam no uzskaitītajiem nosacījumiem. Putnu medības nekādā gadījumā nav atzīstamas par mehānismu savvaļas dzīvnieku populāciju bioloģiskās kvalitātes saglabāšanā, jo atšķirībā no dabā valdošajiem plēsēju - barības dzīvnieku attiecību modeļiem, putnu medības nenotiek selektīvi, t.i., mednieki neizšauj vājākos kādas populācijas pārstāvjus. Šo principu var netieši attiecināt tikai uz gadījumiem, kad uz ūdens tiek nomedīti vēl nelidojoši jaunie putni, kas savukārt ir pretrunā ar pastāvošo medību likumdošanu;
 • 7.3. punkts dabas lieguma zonā aizliedz trokšņot, traucējot dabas ekosistēmas, kā arī parka teritorijas iedzīvotājus un apmeklētājus.

  3. Vīksne J. 2001. Kaņiera ezerā nomedīto ūdensputnu sugu, vecumu un dzimumu sastāvs un ezerā noteiktā rekreatīvās izmantošanas režīma ietekme uz ūdensputnu resursu apjomu un sadalījumu pēcligzdošanas periodā 2001. gadā. Atskaite par līgumdarbu. Salaspils.

  4. Vīksne J. 2001. Nomedīto ūdensputnu sugu, vecumu un dzimumu sastāvs Kaņiera ezerā 1993.-2000. gadā. Putni dabā 1. pielikums: 26-50. LOB.

   

  Ilze Štrausa

 •