Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

LOB iebilst pret Rīgas attīstības plānā paredzēto apbūvi putniem nozīmīgajā vietā "Piejūra"

2005. gada 31. janvārī Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) valde nosūtīja Rīgas Pilsētplānošanas pārvaldei atklātu vēstuli, iebilstot pret Rīgas attīstības plānā paredzēto apbūvi Daugavas labajā krastā, kas skar ES nozīmes putniem nozīmīgo vietu "Piejūra" un Piejūras dabas parka teritoriju, un aicinot veikt šī attīstības plāna ietekmes uz vidi novērtējumu.

Vēstule Rīgas Pilsētplānošanas pārvaldei:

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) valde iebilst pret Rīgas attīstības plānā paredzēto Daugavas ietekas labā krasta apbūvi, kas skar Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīgo vietu LV079 „Piejūra” (sk. robežu shēmu un īsu raksturojumu *) un daļēji arī Piejūras dabas parka teritoriju. Tāpat neizpratni izraisa apstāklis, ka Rīgas brīvostas robežās plānots iekļaut Piejūras dabas parka daļu Mangaļsalā, kas plānā apzīmēta kā „apstādījumi un dabas teritorijas”.

Paredzot plānotās apbūves negatīvo ietekmi uz ES nozīmes īpaši aizsargājamo Natura 2000 teritoriju Piejūras dabas parks, LOB aicina nepieļaut ES Putnu (79/409/EEC) un Biotopu (92/43/EEC) direktīvu prasību pārkāpšanu. Saskaņā ar Biotopu direktīvas 6. panta 3. punktu, jebkurš plāns vai projekts, kas nav nepieciešams Natura 2000 teritorijas apsaimniekošanai vai tieši saistīts ar to, taču var to būtiski ietekmēt, ir pienācīgi, un ievērojot piesardzības principu, jānovērtē no dabas aizsardzības viedokļa. Uzskatām, ka jebkuriem attīstības plāniem attiecībā uz putniem nozīmīgās vietas „Piejūra” un Piejūras dabas parka teritoriju nepieciešams veikt atbilstošu ietekmes uz vidi novērtējumu saskaņā ar Biotopu direktīvas prasībām. Šādam novērtējumam jāparedz arī īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu, dabisko meža biotopu un Eiropas nozīmes biotopu vispusīga inventarizācija.

Edmunds Račinskis,

LOB viceprezidents