Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

10. martā notika LOB sanāksme par putniem nozīmīgajām vietām

Edmunds Račinskis ar LOB izdoto plakātu par putniem nozīmīgajām vietām Latvijā

Sestdien, 10. martā LOB birojā notika sanāksme par putniem nozīmīgajām vietām (PNV). Tās laikā ar LOB paveikto PNV izpētē un aizsardzībā iepazīstināja ornitologi Edmunds Račinskis, Rolands Lebuss un Antra Stīpniece.

E. Račinskis sniedza kopēju ieskatu par PNV programmas attīstību Latvijā, sākot ar 1989. gadu, kad mūsu valstī tika izdalītas 10 pirmās PNV. Šobrīd Latvijā ir 71 PNV, un 64 iekšzemes teritorijām aizsargāti 94% to platības. E. Račinskis arī norādīja, ka PNV programma ir dinamiska, un darbs pie PNV izpētes un aizsardzības nodrošināšanas turpinās. Divi šī darba piemēri ir PNV "Lubāna mitrāju komplekss" un PNV "Ziemeļu purvi".

PNV "Lubāna mitrāju komplekss" šobrīd pārklājas ar vairākām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, tomēr vēl joprojām neaizsargāta liela tās daļa - pats ezers, zivju dīķi un palieņu pļavas. Pagājušajā gadā, pateicoties finansiālam atbalstam no Lavijas vides aizsardzības fonda, LOB veica izpēti un sagatavoja dokumentus iesniegšanai LR Vides ministrijā, lai izveidotu vienotu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju.

Arī PNV "Ziemeļu purvi" nav panākta pilnīga teritorijas aizsardzība, un 2005. gadā šeit sadūrās dabas aizsardzības un teritorijas apsaimniekošanas intereses, a/s "Latvijas valsts meži" pieņemot lēmumu neaizsargātajā daļā izbūvēt 2,3 km garu ceļu. Ceļa izbūve negatīvi ietekmētu apkārt esošos pārmitros mežus, kas ir viens no pēdējiem nefragmentētajiem mežu masīviem valstī un savieno vairākus purvus, tā veidojot lielu, salīdzinoši mazskartu dabas kompleksu.

Izbūvei jau bija saņemta atļauja no Valmieras reģionālās vides pārvaldes un Valsts vides pārraudzības biroja, un LOB šo lēmumu pārstrīdēja tiesā. 2006. gadā, pēc tam, kad UNDP/GEF projekta "Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervatā" darbinieki kļuva par starpnieku starp LOB un a/s "Latvijas valsts meži", LOB savu prasību tiesā atsauca un šobrīd lieta tiek risināta sarunu veidā. Vairāku tikšanos laikā un vēl joprojām tiek strādāts pie kompromisa - šai teritorijai tiek kopīgi izstrādāts meža apsaimniekošanas plāns un rūpīgi izvērtēta iespējamā ceļa būve un tā atrašanās vieta.

Rolands Lebuss

Turpinājumā R. Lebuss pastāstīja par LOB izstrādātajiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem, īpašu uzsvaru liekot uz pagājušajā gadā veidotajiem plāniem dabas liegumam "Durbes ezera pļavas" un dabas parkam "Svētes paliene".

Dabas parks "Svētes paliene" ir izcili nozīmīga teritorija ūdensputniem pavasara caurceļošanas laikā - kopējais skaits var pārsniegt 20 000 putnu vienlaikus. Dabas aizsardzības plāna izstrādē galvenās grūtības radās ar 2005. gadā uzbūvēto aizsargdambi, kurš neļauj applūst apkārtesošajām pļavām, un tā rezultātā jau 2006. gada pavasarī šeit uzturējās niecīgs skaits migrējošo ūdensputnu un strauji kritās teritorijas nozīme putnu aizsardzībā. Pārrunu rezultātā tika panākts kompromiss - dambis tiek saglabāts, tomēr tiek nodrošināta regulāra pieguļošo pļavu applūšana pavasaros. Plāns ir saskaņots ar vietējām pašvaldībām un pašlaik tiek virzīts uz apstiprināšanu.

Dabas lieguma "Durbes ezera pļavas" dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā putnu aizsardzības intereses sadūrās ar zemes īpašnieku iecerēm pārveidot Durbes ezera krastus - padziļināt krastu un rakt dīķus, kā arī veikt apbūvi ezera krastos. Plāna izstrāde sagādāja daudz grūtību, un šobrīd tas vēl atrodas saskaņošanas procesā ar vietējām pašvaldībām.

Antra Stīpniece

A. Stīpniece iepazīstināja ar LOB darbu jūras PNV izpētē un aizsardzībā. 2000. gadā atbilstoši tā laika zināšanām Latvijas piekrastē tika izdalītas septiņas jūras PNV, tomēr šobrīd neviena no tām nav īpaši aizsargājama dabas teritorija. Pašlaik LIFE-Nature programmas atbalstītā projekta "Aizsargājamās jūras teritorijas Austrumbaltijā" ietvaros līdz 2009. gadam tiek veikta jūras PNV izpēte - tajās esošo dabas vērtību inventarizācija, lai varētu sagatavot pamatojumu šo teritoriju aizsardzībai. Trīs teritorijām Latvijas piekrastē - "Piekraste no Nidas līdz Pērkonei", "Irbes jūras šaurums" un "Rīgas jūras līča rietumu krasts" projekta ietvaros tiks arī izstrādāti dabas aizsardzības plāni.

Gan E. Račinskis, gan R. Lebuss uzsvēra, ka viena no PNV programmas turpmākā darba prioritātēm ir PNV monitorings, kura veikšanā nepieciešams iesaistīt vietējos iedzīvotājus, LOB biedrus un atbalstītājus, un liela nozīme šeit būtu atjaunotām LOB vietējām grupām. Šādas iedzīvotāju atbalsta grupas jau veiksmīgi darbojas Spānijā - iedzīvotāji regulāri apmeklē vietējās PNV un ziņo par to stāvokli, kā arī iespējamo apdraudējumu.

 

Ilze Ķuze

Papildu informācija:

  • E. Račinska prezentācija "Putniem nozīmīgās vietas Latvijā 1994-2007", pdf

  • R. Lebusa prezentācija "Dabas aizsardzības plāni", pdf

  • Projekta "Aizsargājamās jūras teritorijas Austrumbaltijā" interneta lapa - www.balticseaportal.net
  •