Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Eiropā ievērojami samazinās lauku putnu skaits

Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība BirdLife International plašākai sabiedrībai darījusi zināmus nesen veikta pētījuma rezultātus - apstiprināts, ka pēdējo 25 gadu laikā parasto lauku putnu skaits Eiropā samazinājies gandrīz uz pusi. Tas tiek skaidrots ar plašo lauksaimniecības intensifikāciju, ko dalībvalstīs veicina Eiropas Savienības subsīdijas un lauku attīstības programmas.

Šajā pētījumā izmantotie dati ievākti 25 gadu garumā no 20 neatkarīgām ligzdojošo putnu pētījumu programmām visā Eiropā. Rezultātā no visām putnu grupām parastie lauku putni uzrādījuši vislielāko skaita kritumu - 44%. No visām lauku putnu sugām, kurām Eiropā draud izzušana, plašāk pazīstamas ir lauku cīrulis, brūnā čakste, ķīvīte un lauku zvirbulis.

Šie rezultāti parāda, ka daudzi lauku putni un citas ar tiem saistītās sugas un biotopi ir nopietni apdraudēti un Kopējai Lauksaimniecības politikai steidzami nepieciešama reforma.

Parasto lauku putnu (33 sugas) skaits Eiropā samazinājies par 44% (1980-2005)

Latvijā lauku putnu populācijas pēc pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākuma nedaudz palielinājušās. Visticamāk, tas skaidrojams ar lielajām atmatu platībām un ar to, ka lauksaimniecībā maz tika lietoti minerālmēsli un ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi. Izņēmums ir ķīvītes - to skaits pēc Padomju Savienības sabrukšanas samazinājās, jo ķīvīšu ligzdošanai vairāk piemērotas ir aramzemes nevis aizaugošas atmatas.

Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā lauku putnu populāciju stāvoklis pamazām pasliktinājās, un 2006. gadā populācijas bija sliktākā stāvoklī nekā 1995. gadā, par ko liecina negatīvais lauku putnu indekss. Tas visdrīzāk skaidrojams ar Eiropas Savienības veicināto lauksaimniecības politiku - lai gan par vienu no galvenajām prioritātēm tiek nosaukta bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, patiesībā vairākumā dalībvalstu lielākā daļa lauku attīstības atbalsta maksājumu tiek piešķirta tieši lauksaimniecības intensifikācijai. Īpaši šāda tendence novērojama "jaunajās" dalībvalstīs, kas šādi cenšas panākt "veco" dalībvalstu ekonomisko attīstību. Turklāt tieši "jaunajās" dalībvalstīs sastopamas Eiropā lielākās lauku putnu populācijas.

Galvenais Kopējās Lauksaimniecības politikas ieviešanas līdzeklis ir lauku attīstības programmas, ko izstrādā katra dalībvalsts atsevišķi. Maija beigās uz Eiropas Komisiju (EK) apstiprināšanai LR Zemkopības ministrija beidzot nosūtījusi arī Latvijas Lauku attīstības programma 2007.-2013. gadam. Uz EK nosūtītas arī Latvijas Ornitoloģijas biedrības un Latvijas Dabas fonda vēstules ar dabas aizsardzības ekspertu sniegtajiem komentāriem un ieteikumiem programmas uzlabošanai. Eksperti uzskata, ka programmas ietvaros iespējams daudz sekmīgāk atbalstīt ES noteikto prioritāro jomu - bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un Natura 2000 tīkla un citu bioloģiski vērtīgu teritoriju pienācīgu apsaimniekošanu. Līdz šim valsts līmenī lielākā daļa no ieteikumiem nav tikusi ņemta vērā.

 

Lāsma Irša