Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

LOB iesaistās Dvietes palienes dabas parka apsaimniekošanā

Dabas parks "Dvietes paliene" dibināts 2004. gadā. Tā ir viena no lielākajām un labāk saglabātajām dabisko upju palieņu teritorijām Latvijā un Eiropā, kā arī viena no daudzveidīgākajām un bagātākajām putnu vietām mūsu valstī, nozīmīga kā caurceļojošo ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasarī un īpaši aizsargājamu putnu sugu - ormanīša, griezes un ķikuta - ligzdošanas vieta.

Grieze. Foto: S. Harvankiks

2005. gadā LOB šai teritorijai izstrādāja dabas aizsardzības plānu. Plāna mērķis ir saglabāt šīs teritorijas unikālās dabas vērtības, vienlaicīgi domājot par dabai draudzīga tūrisma attīstību.

Lai īstenotu vairākas no dabas aizsardzības plānā paredzētajām darbībām, 2007. gadā LOB piesaistīja finansējumu no Nīderlandes Karaliskās Putnu aizsardzības biedrības (Vogelbescherming Netherlands). Projekta "Dvietes palienes dabas parka apsaimniekošana un atjaunošana" ietvaros šī gada laikā plānots:

  • Veikt sagatavošanās darbus Dvietes upes līkumu atjaunošanai. Lai gan Dvietes paliene regulāri pārplūst, upi un tās pietekas spēcīgi ietekmējusi 1930. gados veiktā meliorācija, kuras ietvaros veikta tecējumu iztaisnošana. Tā rezultātā palu ūdeņi noskrien ātrāk, upē ir zems ūdens līmenis un pļavas (it īpaši kanālu malās) aizaug ar kokiem un krūmiem. Projekta ietvaros plānots izstrādāt pirmo uzmetumu upes tecējuma atjaunošanai, iegūt visus nepieciešamos saskaņojumus, aprēķināt darbu izmaksas un apzināt iespējamos finansētājus.

  • Noganīšana, lai atjaunotu palieņu pļavas. 2006. gada maijā ar Nīderlanes Arc fonda palīdzību Dvietes palieņu pļavās tika izveidota iežogota teritorija un izlaisti savvaļas lopi - Hailander govis un Konik zirgi. Šobrīd plānota iežogotās teritorijas paplašināšana, lai tiktu noganītas lielākas pļavu platības.

  • Apmeklētāju infrastruktūras izveidošana. Pēc savvaļas govju un zirgu izlaišanas Dvietes palienes pļavās strauji pieaudzis šī steritorijas apmeklētāju skaits (2006. g. teritoriju apmeklēja ap 1000 tūristu). Šobrīd teritorijā nav infrastruktūras apmeklētāju uzņemšanai. Projekta ietvaros tiks izveidots apmeklētāju centrs ar pamata iekārtojumu un informāciju un izvietotas informācijas zīmes.

  • Projekta ietvaros tiks veikta arī tūrisma infrastruktūras plānošana, prioritāro putnu sugu populāciju monitorings un dabas parka robežu pārskatīšana (izvērtējot iespēju dabas parka teritorijā iekļaut vēl 10 pļavas 580 ha platībā).

     

  • Piedalies talkā Dvietē šī gada 18.-19. augustā
  •