Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Dabas aizsardzības plāna dabas liegumam
"Dziļezers un Riebezers" sabiedriskā apspriešana

Baltmugurdzenis. Foto: Jānis Ķuze

Latvijas Ornitoloģijas biedrība sagatavojusi dabas aizsardzības plāna dabas liegumam "Dziļezers un Riebezers" versiju sabiedriskajai apspriešanai. Plāna izstrādes vadītājs ir Rolands Lebuss. Plāna sabiedriskā apspriešana notiks š.g. 29. oktobrī plkst. 11.00 Limbažos, Limbažu pagasta padomē, Jūras ielā 58.

Dabas liegums "Dziļezers un Riebezers" izveidots 2004. gadā. Sākotnēji lieguma dibināšanas mērķis bija tā ainaviskā vērtība. Apsekojot dabas lieguma teritoriju, šeit tika konstatētas arī izcilas bioloģiskas vērtības. Īpaši atzīmējams mežu masīvs Dziļezera austrumu krastā - Latvijas īpaši aizsargājamais un Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamais biotops Gravu un nogāžu meži ar nozīmīgu floras un faunas kompleksu.

Kā citas liegumam nozīmīgākas dabas vērtības ir atzīmējamas:

 • veca meža nogabali - dabiska meža biotopi, krastmalas meža josla, meži uz pussalas starp ezeriem, uz pussalas Riebezera dienvidu galā, meža nogabals ar ozoliem Riebezera ziemeļu galā;

 • Dziļezers un Riebezers - Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamais biotops Dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo augu un peldaugu augāju;

 • Dziļezers kā vāji eitrofs ezers ar augstu ekoloģisko kvalitāti;

 • dabiskās pļavas - Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamais biotops Sugām bagātas atmatu pļavas un Upju palieņu pļavas;

 • retās un īpaši aizsargājamās augu sugas: vīru dzegužpuķe Orchis mascula, plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata, smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia, mežloks (laksis) Allium ursinum, birztalu diždadzis Arctium nemorosum, spilvainais ancītis Agrimonia pilosa.

  Viena no lieguma dabas vērtībām - marmora rožvabole Liocola marmorata. Foto: Nikolajs Savenkovs

  Dabas lieguma teritorijā ir konstatētas 15 īpaši aizsargājamās putnu sugas. Teritorijā kā ornitoloģiski nozīmīgākās ir izdalāmas mežaudzes, jo īpaši nogāžu un gravu mežu masīvs Dziļezera austrumu krastā. Šajā salīdzinoši nelielajā mežaudzē ir konstatētas vairākas īpaši aizsargājamās putnu sugas (urālpūce Strix uralensis, apodziņš Galucidium passerinum, vidējais dzenis Picoides mediusun baltmugurdzenis Picoides leucotos). Minētās sugas ir cieši saistītas ar saimnieciskas darbības mazietekmētiem mežiem, kuros pietiekami lielā daudzumā pārstāvētas dabiskiem mežiem raksturīgas struktūras (sausokņi, kritalas, stumbeņi, kalstoši un nokaltuši koki), kas ļauj minēto mežaudzi izdalīt kā putniem nozīmīgu ligzdošanas un barošanās biotopu.

   

  Papildu informācija:

 • Dabas aizsardzības plāns (versija sabiedriskajai apspriešanai) dabas liegumam "Dziļezers un Riebezers", pdf

 • Projekts "Dabas aizsardzības plāna sagatavošana dabas liegumam "Dziļezers un Riebezers""
 •