Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Atklāta vēstule Latvijas valdībai par lēmumu palielināt koku ciršanas maksimāli pieļaujamos apjomus valsts mežos

Latvijas Republikas Ministru prezidentam

Latvijas Republikas Saeimai

 

ATKLĀTA VĒSTULE

 

Vides konsultatīvā padome, kura apvieno 20 nevalstiskās vides organizācijas, vēlas vērst Jūsu uzmanību uz klaju sabiedrības interešu un tiesību, kā arī demokrātijas principu ignorēšanu Ministru kabinetā 2008. gada 22. decembrī lielā steigā pieņemot lēmumu par koku ciršanas maksimāli pieļaujamā apjoma palielinājumu valsts mežos. Šādas nostājas pamatā ir fakts, ka, lēmumu pieņemot, tika uzklausīti tikai Zemkopības ministrijas un Kokrūpniecības federācijas argumenti un pilnībā ignorēta šī lēmuma ietekme uz vidi un Latvijas ilgtspējīgu attīstību.

 

Ja tiktu uzklausīts vides organizāciju viedoklis, mēs būtu Jūs nekavējoši informējuši par to, ka:

  • Latvijas meži nav tikai "koksnes noliktava", tie nodrošina daudz plašāku un nozīmīgāku pakalpojumu spektru un iespējas sabiedrībai, tai skaitā Satversmē noteiktās tiesības dzīvot labvēlīgā vidē (115.pants);

  • Arī krīzes situācijā Latvijas Republika saglabā savas starptautiskās saistības vides jomā, tajā skaitā apņemšanos ievērot Orhusas konvenciju (Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas konvencija "Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem"), kuras mērķis ir noteikt sabiedrības un valsts pārvaldes iestāžu attiecības saistībā ar vides jautājumiem, sevišķi pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs, ES Putnu un Biotopu direktīvas (Padomes Direktīva 79 (1979. gada 2. aprīlis) par savvaļas putnu aizsardzību un Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību), kuru mērķis ir noteikt vienotu pieeju bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai visā Eiropas Savienības teritorijā un sasniegt ES dalībvalstu mērķi - Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšana līdz 2010. gadam (Komisijas 2006. gada 22. maija paziņojums - Kā apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos līdz 2010. gadam un turpmāk - Ilgtspējīgi ekosistēmu pakalpojumi cilvēka labklājībai);

  • Latvijas meži arī ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām ir nozīmīgi sabiedrības interešu nodrošināšanai vides un dabas aizsardzības jomās - piemēram, tie nodrošina dabas daudzveidību, stabilizē hidroloģisko režīmu un veicina sabiedrības veselību, kā arī meži ir viens no svarīgākajām aktīvā un rekreatīvā tūrisma resursiem;

  • Zemkopības ministrijas 2008. gada 18. decembrī izplatītais preses paziņojums par to, ka šis lēmums neatstās negatīvu ietekmi uz vidi nav pamatots un ir Jūs un sabiedrību dezinformējošs;

  • Latvijā joprojām nav izstrādāta Latvijas meža un saistīto nozaru nacionālā programma, kā to paredz Meža politikas plāns un apņemšanās Eiropas Meža Ministru konferences pieņemtajās rezolūcijās un deklarācijās un netiek īstenoti jau pirms 10 gadiem LR Ministru Kabinetā pieņemtās Meža politikas Meža un vides principi;

  • Vienlaicīgi arī meža nozares zinātnieki nopietni brīdina, ka valstī šāda lēmuma pieņemšana apdraud koksnes resursu pieejamību ilgtermiņā un norāda, ka tāmes aprēķiniem pašreiz nav ticamu izejas datu.

 

Mēs būtu Jūs informējuši par to, ka, pirms pieņemt lēmumu, kas nenoliedzami būtiski ietekmēs plašas sabiedrības pamattiesības, šis lēmums ir jāapspriež ar Latvijas valsts mežu īpašnieku - Latvijas pilsoņu kopumu.

 

Tagad, pēc šī lēmuma pieņemšanas nepamatoti sasteigtā un nedemokrātiskā veidā, mums atliek vērsties pie Jums ar sekojošiem jautājumiem:

1. Kādus un kādos termiņos piesardzības pasākumus plānots īstenot Latvijas mežos, lai nodrošinātu to, ka netiek apdraudētas Latvijas Republikas starptautiskās saistības, t.sk. aizsardzības pasākumus Latvijas mežos sastopamo dabas unikālo vērtību - veco un reto mežu biotopu, putnu dzīvotņu aizsardzībai?

2. Kādos termiņos Zemkopības ministrija plāno pieprasīt no AS "Latvijas valsts meži" 1998. gada LR Ministru Kabinetā apstiprinātās Meža politikas Meža un vides sadaļā minēto principu īstenošanu praksē?

3. Kad Latvijā tiks izstrādāta Latvijas Meža un saistīto nozaru nacionālā programma un metodika ar nepārprotamiem indikatoriem, kā arī sagatavots publisks pārskats par ilgtspējīgas mežsaimniecības kritēriju īstenošanu Latvijas valsts mežos un visos Latvijas mežos kopumā?

 

Lūdzam sniegt atbildi pēc būtības, jo par plānotajiem ietekmes uz vidi samazināšanas pasākumiem vēlamies informēt arī Eiropas Savienības Vides ģenerāldirektorātu.

 

Ar cieņu,

Inga Račinska

Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētāja