Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

LOB sveic Aināru Auniņu ar doktora grāda iegūšanu

Šī gada 9. martā, sekmīgi aizstāvot promocijas darbu "Putnu populācijas lauksaimniecības zemes Latvijā: izvietojums un izmaiņu tendences", bioloģijas doktora grādu ieguva LOB biedrs un projektu vadītājs Ainārs Auniņš.

LOB valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus uzsver: "Latvijā ir maz ornitologu, kas kaut reizi nebūtu vērsušies pie Aināra Auniņa, lai lūgtu padomu pētījuma metodikas izstrādē vai iegūto datu apstrādē un analīzē. Man ir liels prieks un lepnums par Aināra sasniegto, taču vēlos piebilst, ka iegūtais doktora grāds ir ne tikai sasniegums Aināram personīgi, bet ieguvums arī LOB un ornitoloģijai Latvijā kopumā."

Savā promocijas darbā A. Auniņš analizē 1995.-2006. gadā ievāktos Lauku putnu monitoringa datus ar mērķi izpētīt Latvijas lauksaimniecības zemēs pastāvošās putnu sugu un biotopu attiecības un izanalizēt putnu populāciju izmaiņas saistībā ar galvenajiem tās virzošajiem faktoriem. A. Auniņš secina, ka pēc Latvijas pievienošanās ES aramzemju platību un saimniekošanas intensitātes pieauguma dēļ samazinājies Latvijas lauku putnu skaits un sugu daudzveidība.

Dažādus LOB projektus A. Auniņš ir vadījis kopš 1993. gada, galveno uzmanību veltot lauksaimniecības zemēs sastopamajiem putniem. Kopš 2005. gada viņš koordinē vienu no LOB prioritārajām aktivitātēm - ligzdojošo putnu uzskaites. A. Auniņš ir arī viens no diviem Latvijas delegātiem Eiropas Putnu uzskaišu padomē (EBCC) un Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētājs.