Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Eiropa turpina ceļu uz dabas daudzveidības noplicināšanu

Šodien, 2. oktobrī, nāca klajā BirdLife International Eiropas nodaļas (BirdLife Europe) ziņojums "Ceļā uz atlabšanu?" ("On the Road to Recovery?"), kas ir vienīgais visaptverošais novērtējums par Eiropas Savienības progresu uz ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā nosprausto mērķu sasniegšanu, kas paredz bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu samazināšanās apturēšanu līdz 2020. gadam.

BirdLife Europe secina, ka, ja netiks apturētas kaitīgas ES subsīdijas lauksaimniecībai, zivsaimniecībai un enerģētikai un finansējums dabas aizsardzībai netiks palielināts, Eiropas valstu valdības riskē ar stratēģijas pilnīgu izgāšanos.

Viesturs Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs, uzsver: "Ir lietas, ar ko Latvija var lepoties, piemēram, jūras īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošana. Tajā pašā laikā mūsu galvenās dabas vērtības - mežu - stāvoklis no bioloģiskās daudzveidības viedokļa turpina pasliktināties, kā to rāda, piemēram, meža putnu indekss. Turklāt nereti pat īpaši aizsargājamās dabas teritorijās mežu apsaimniekošanas ekonomiskie mērķi tiek nostādīti augstāk nekā dabas aizsardzības intereses."

BirdLife Europe piedāvā risinājumu, kas ietver Kopējās zivsaimniecības politikas un Kopējās zivsaimniecības politikas reformas un ES budžeta sarunu 2014.-2020. gadam pavēršanu uz ieguldījumiem bioloģiskajā daudzveidībā un ekosistēmās.

ES stratēģijā pareizi noteikts, kas jāveic, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, bet laiks iet uz priekšu, un nākošajos 18 mēnešos pieņemtie ES lēmumi būs kritiski svarīgi.

BirdLife Europe apvieno dabas aizsardzības organizācijas no 45 valstīm. Latvijā to pārstāv Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Ar BirdLife Europe ziņojumu (angļu valodā) var iepazīties šeit