Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Putniem nozīmīgās vietas labāk aizsargātas jaunajās ES dalībvalstīs

Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība BirdLife International 10. maijā Briselē laida klajā savvaļas putniem nozīmīgo vietu inventarizāciju rezultātus septiņās jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā.

Septiņās valstīs noteiktas 430 putniem starptautiski nozīmīgās vietas (PNV), kas klāj 15% no šo valstu teritorijas un 2 miljonus hektāru jūras teritoriju. Latvijā noteikta 71 putniem starptautiski nozīmīgā vieta. Septiņas putniem nozīmīgās jūras teritorijas aizņem ap 339 tūkstošus hektāru, 64 PNV atrodas iekšzemē un sedz 8,3% valsts teritorijas.

Balstoties uz jaunajām publikācijām, BirdLife International secina, ka lielākajā daļā no 10 jaunajām ES dalībvalstīm ir labāks nozīmīgāko savvaļas putnu teritoriju aizsardzības līmenis, nekā 15 sākotnējās dalībvalstīs. Latvijā visas iekšzemes teritorijas vismaz daļēji pārklājas ar dažādu kategoriju valsts īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un potenciālajām ES nozīmes Natura 2000 teritorijām. Pavisam aizsargāti 94,3 % Latvijas iekšzemes PNV platības.

Edmunds Račinskis, Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) putniem nozīmīgo vietu programmas vadītājs, atzīst: „esmu ļoti iepriecināts, ka gadu gaitā rūpes par putniem nozīmīgo vietu aizsardzību no LOB iniciatīvas kļuvušas par visas valsts un sabiedrības rūpēm. Nākamais solis, lai saglabātu šo vietu nozīmi putniem, būs teritoriju aizsardzības plānu izstrāde un sekojoša finansējuma piesaistīšana teritoriju apsaimniekošanai.”

Putniem nozīmīgās vietas Eiropā sedz dažādus biotopus, tādus kā zemieņu un kalnu mežus, mitrājus, pļavas un purvus – ainavas, kas strauji izzūd pārējā Eiropas daļā. Šīs teritorijas sargā lielāko daļu no Eiropas populācijām tādām globāli apdraudētām sugām kā grīšļu ķauķis, ķikuts, vidējais ērglis.

Tomēr trīs no jaunajām valstīm – Kipra, Malta un Polija – nav noteikušas visas to putniem nozīmīgās vietas kā ES Putnu direktīvas aizsargājamās teritorijas un pat dažas no aizsargātām PNV šobrīd apdraud teritoriju attīstības plāni.

Mūsu valstī galvenais apdraudējums iekšzemes PNV ir mežizstrāde, meliorācijas un ceļu tīkla atjaunošana un izbūve, nosusināšanas grāvju izraisītā ūdens līmeņu pazemināšanās purvos, kā arī kūdras izstrāde atsevišķās PNV. Zālāju platības un kvalitāti turpina samazināt pamesto pļavu un ganību aizaugšana ar krūmiem un apmežošanās.