Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Jēkabpils Radio1 laidis klajā septiņus raidījumus par dzīvi Natura 2000 teritorijās (VIDEO)

Jēkabpils Radio1 2015. gada vasarā ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu un Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) informatīvu atbalstu realizēja projektu "Dabas studija - pozitīvi par dzīvi Natura 2000 teritorijās Vidusdaugavas reģionā" (projekta nr.: 1-08/496/2014).

Projekta laikā tapa septiņi raidījumi ar mērķi informēt un izglītot sabiedrību par Natura 2000 teritorijām, to aizsardzību, apsaimniekošanas un tūrisma iespējām, kā arī rosinātu cilvēkus līdzdarboties dabas apsaimniekošanā un aizsardzībā. Īpašs akcents tika likts uz pozitīviem piemēriem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības režīma realizācijā.

Raidījumi tapuši septiņās dažādās vietās. Raidījuma pirmā daļa ietver vispārīgu informāciju par aizsargājamām dabas teritorijām, sugām, biotopiem, to apsaimniekošanu, aizsardzību un šīm tēmām pakārtotām aktualitātēm. Otrajā daļā tiek iepazīstināts ar konkrēto teritoriju, tās vērtībām, problēmām, līdzšinējo pieredzi dabas aizsardzībā un apsaimniekošanā, diskutēts ar dabas aizsardzības ekspertiem, vietējiem iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un saistīto valsts institūciju darbiniekiem. Katra raidījuma noslēgumā ir iekļauts stāstījums par divām putnu sugām un tiek atskaņotas šo putnu dziesmas no ornitologa un dabas skaņu ierakstītāja Edmunda Račinska arhīviem.

Raidījuma "Dabas studija" audio versijas tika pārraidītas Jēkabpils Radio1 (107 FM) ēterā, bet video versijas bija iespējams vērot "OTV" un vēlāk arī "Rīga TV24" televīzijas kanālos visā Latvijā. Piedāvājam jums noskatīties šos raidījumus internetā!

 

1. ievadraidījums. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas birojs.

Pirmajā raidījumā "Dabas studija" pastāstīs par Natura 2000 teritorijām Latvijā, to izveidošanas vēsturi, nozīmi un mērķiem, kā arī apciemos DAP Latgales reģionālo administrāciju, lai aprunātos ar tās direktori Andu Zeizi par administrācijas darbu, dabas aizsardzības un apsaimniekošanas sekmēm. Radījuma noslēgumā iemācīsimies atpazīt lauku cīruļa un lakstīgalas dziesmu.

 

2. raidījums. Rāznas nacionālais parks.

Šoreiz "Dabas studija" dosies uz Rāznas nacionālo parku, lai iepazītos ar vietējiem iedzīvotājiem un uzzinātu, kā viņi dzīvo un kādas idejas realizē, apmeklēs arī dabas izglītības centrs, lai uzzinātu, kā šajā pusē veicas ar vides izglītību un, cik ieinteresēti ir cilvēki līdzdarboties dabas aizsardzībā. Radījuma sarunu biedri - Artūrs Šķesters (LLKC Rēzeknes biroja konsultants), Edgars Teivāns (atpūtas bāzes "Rāznas līcis" īpašnieks), Regīna Indriķe (DAP Izglītības centra "Rāzna" vadītāja), Evalds Vasilevskis (keramiķis, "Pūdnīku skūla" dibinātājs) un Regīna Trūle (Bioloģiskās saimniecības "Māsas" īpašniece). Mācīsimies atpazīt Seivi ķauķa un vālodzes dziesmas.

 

3. raidījums. Dabas parks "Dvietes paliene".

Trešajā raidījumā "Dabas studija" dosies uz Dvietes palienes dabas parku, viesosies atjaunotajās palieņu pļavās, kāps putnu vērošanas tornī pie Skuķu ezera un apmeklēs Dvietes kultūras pieminekļus, kā arī mācīsies atpazīt dzeltenās cielavas un kārklu ķauķa dziesmas. Raidījuma sarunu biedri - Inita Bružika (DAP Latgales reģionālās administrācijas vecākā eksperte), Benita Štrausa ("Dvietes senlejas pagastu apvienības" pārstāve) un Vanda Gronska (P. Sukatnieka muzeja vadītāja). Noslēgumā - dzeltenās cielavas un kārklu ķauķa dziesmas.

 

4. raidījums. Dabas liegums "Ābeļi".

Šajā raidījumā kopā ar DAP pārstāvi Gunti Akmentiņu apskatīsim šīs teritorijas dabas vērtības, ar ornitologu Viesturu Ķeru aprunāsimies par meža aizsardzības aktualitātēm, bet raidījuma noslēgumā uzzināsim vairāk par putnu dziesmām sarunājoties ar ornitologu un dabas skaņu ierakstītāju Edmundu Račinski, kā arī iemācīsimies atpazīt dziedātājstrazda un mazā mušķērāja dziesmas.

 

5. raidījums. Dabas liegums "Dubnas paliene".

Piektajā raidījumā "Dabas studija" apmeklēs palieņu pļavas, sarunāsies ar dabas aizsardzības ekspertiem, iegriezīsies vietējā bioloģiskajā saimniecībā un raidījuma noslēgumā mācīsies atpazīt pļavas čipstes un mazā svilpja dziesmas. Raidījuma viesi: Dagnis Vasiļevskis (DAP Latgales reģionālās administrācijas pārstāvis), Jānis Kotāns (DAP pārstāvis), Dace Vikšere (DAP Latgales reģionālās administrācijas eksperte), Elizabete Jurgensone (bioloģiskās saimniecības "Augšupi" vadītāja).

 

6. raidījums. Teiču dabas rezervāts.

Sestajā raidījumā "Dabas studija" iebridīs lielākajā Latvijas purvā - Teiču dabas rezervātā un sarunāsies ar dabas aizsardzības ekspertiem par purvu un tā vērtībām, bet raidījuma noslēgumā mācīsimies atpazīt sila cīruļa un upes ķauķa dziesmas. Raidījuma viesi - Anita Namatēva (DAP Dabas aizsardzības departamenta vecākā eksperte), Guntis Akmentiņš (DAP Latgales reģionālās administrācijas pārstāvis), Uģis Bergmanis (AS "Latvijas valsts meži" vecākais vides eksperts, ornitologs).

 

7. raidījums. Korkuļu ūdensrijējs.

Raidījumu cikla noslēdzošais - septītais raidījums veltīts dabas pieminekļu tēmai. Viesosimies pie Korkuļu ūdensrijēja un noskaidrosim, kur un kāpēc pazūd Korkuļu upe. Raidījumā uzzināsim arī par kādu jaunatklātu ūdensrijēju, kā arī pastāstīsim par Latvijas dižkokiem, bet noslēgumā mācīsimies atpazīt sarkanrīklītes un koku čipstes dziesmas. Raidījuma viesi: Dainis Ozols (DAP Dabas aizsardzības departamenta pārstāvis) un Ilona Medne (Valsts meža dienesta mežzine).

 

Vairāk par raidījumu "Dabas studija" var uzzināt šeit: http://radio1.lv/intervijas/dabas-studija.html

 

Informāciju sagatavoja: Lāsma Irša, Jēkabpils Radio1, mob.: 26540536