Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

LOB putnu uzskaišu dati izmantoti nozīmīgā žurnāla "Science" publikācijā

Pļavu čipste Anthus pratensis - suga, kuru Latvijā ietekmē klimata pārmaiņas un kurai tas pamazām šeit kļūst nelabvēlīgāks, un tās populācija ir sarukusi. Foto: Selga Bērziņa

Ietekmīgajā žurnāla "Science" 1. aprīļa numurā publicētajā rakstā "Saskanīga bioloģiskās daudzveidības reakcija uz klimata pārmaiņām divos kontinentos" (Consistent biodiversity response to climate change on two continents), kura līdzautors ir Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) Latvijas ligzdojošo putnu monitoringa vadītājs Dr. biol. Ainārs Auniņš. Publikācijā pirmo reizi pasaulē ir pierādīts, ka notiekošo klimata pārmaiņu ietekme uz putnu skaitu divos kontinentos ir līdzīga, lai arī pašas sugas un to sabiedrības tajos ir ļoti atšķirīgas.

Novitāte: Šajā rakstā pierādīts, ka putnu sugu populācijas divos kontinentos (Eiropā un Ziemeļamerikā) jau trīs desmitgades spēcīgi ietekmē klimata pārmaiņas - to indivīdu skaits mainās atbilstoši aprēķinātajām klimatiskās piemērotības izmaiņām šīm sugām. Līdz šim nebija pierādīts, ka klimata pārmaiņas ir cēlonis daudzu sugu vienlaicīgām skaita pārmaiņām. Nebija arī pierādīts, ka krasi atšķirīgas skaita pārmaiņas vienas un tās pašas sugas populācijas dažādās tās izplatības areāla daļās klimata pārmaiņu ietekmē piedzīvo daudzas sugas vienlaicīgi. Šajā darbā, izmantojot unikālas putnu monitoringa datu kopas, analizēta klimata pārmaiņu ietekme atsevišķi valstu un pavalstu līmenī Eiropā un ASV.

Raksta būtība: Daudzos iepriekšējos pētījumos ir pierādīts, ka globālās klimata pārmaiņas ir nozīmīgs drauds bioloģiskajai daudzveidībai. Līdzšinējās plaša mēroga analīzes g.k. bija fokusējušās uz to, kā klimata pārmaiņas ietekmē sugu izplatības areālus un ekoloģisko procesu norises laikus un saistīto procesu saskaņotību. Liecību par klimata pārmaiņu ietekmi uz dzīvo organismu skaitu bijis salīdzinoši maz un tie bijuši tikai par atsevišķām sugām vai sugu grupām, bet ne veselu augstāko sistemātisko grupu līmenī. Šajā pētījumā aptvertas vairāk kā 500 parastākās putnu sugas, kas apdzīvo divus kontinentus. Tieši parastās sugas ir tās, kas dominē ekosistēmās un pat nelielas to skaita izmaiņas var izraisīt lielas izmaiņas ekosistēmu struktūrā, funkcijās un to sniegtajos pakalpojumos. Tā, piemēram, mūsu pētījumā iekļautās sugas veido apmēram 89% no Eiropā ligzdojošo putnu kopskaita.

Izmantojot datus par sugu izplatību Eiropā un ASV, aprēķināti būtiskākie parametri katras sugas sastopamību noteicošajai klimatiskajai nišai, bet notikušās šo parametru izmaiņas (t.i. notikušās klimata pārmaiņas) ļāva novērtēt klimata piemērotības izmaiņas dažādās to izplatības areāla daļās pēdējās trijās desmitgadēs. Ilgtermiņa ligzdojošo putnu monitoringa dati ļāva abiem reģioniem aprēķināt skaita pārmaiņu tendences divām sugu grupām - tām, kurām attiecīgajā valstī (vai pavalstī) kopš 1980. gada klimats kļūst piemērotāks, un tām, kam tas pasliktinās. Pētījums piedāvā Klimata Pārmaiņu Indikatoru, kas izteikts kā abu grupu tendenču attiecība un kas raksturo, cik lielā mērā klimata pārmaiņas ietekmē sugu populācijas. Neraugoties uz atšķirīgajām kopējām ligzdojošo putnu skaita pārmaiņu trajektorijām Eiropā un ASV (Eiropā putnu skaits samazinājies, kamēr ASV tas pieaudzis), Klimata Pārmaiņu Indikators rāda, ka klimata ietekme uz sugu populācijām abos kontinentos kļūst arvien lielāka. Eiropā putnu skaits caurmērā sarūk tām sugām, kam klimats attiecīgajā valstī kļūst mazāk piemērots, kamēr sugām, kam klimats kļūst piemērotāks, populācijas saglabājas stabilas. ASV putnu skaits caurmērā pieaug tām sugām, kam klimats attiecīgajā pavalstī kļūst piemērotāks, kamēr sugām, kam klimats kļūst nepiemērotāks, populācijas nepieaug.

Abos reģionos reģistrētās klimata pārmaiņas labi izskaidro novērotās indivīdu skaita pārmaiņas attiecīgajām sugām dažādās to izplatības areāla daļās. Tādejādi pirmoreiz pierādīts, ka notiekošo klimata pārmaiņu ietekme uz putnu skaitu abos kontinentos ir līdzīga, neraugoties uz to, ka pašas sugas un to sabiedrības tajos ir ļoti atšķirīgas.

Nozīme: Darbam prognozējama nozīmīga ietekme uz globālo vides politiku. Pētījums piedāvā indikatoru, kas ļauj mērīt klimata pārmaiņu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Tas aizstās pašreizējo Konvencijas par Bioloģisko daudzveidību un Eiropas Vides aģentūras izmantoto indikatoru, jo piedāvā skaidrāku un pamatotāku klimata pārmaiņu ietekmes signālu un plašāku tā ģeogrāfisko aptvērumu. Līdzīgs indikators izmantojams ne tikai putniem, bet arī citām dzīvo organismu grupām. Šāds indikators ļaus arī vērtēt klimata pārmaiņu mazināšanai un ekosistēmu izturības palielināšanai veikto pasākumu efektivitāti.

Izcelšanas vērti aspekti:

1. Pētījums ir arī labs t.s. "tautas zinātnes" (citizen science) piemērs, jo tajā izmantoti g.k. sabiedriskā putnu monitoringa programmās ievākti dati. Latvijā tāds ir Latvijas Ornitoloģijas biedrības organizētais Latvijas ligzdojošu putnu monitorings, kurā ik gadus piedalās brīvprātīgie novērotāji (labi putnu pazinēji), ik pavasari noteiktos laikos pēc stingras uzskaišu metodikas skaitot putnus pastāvīgos maršrutos visā Latvijas teritorijā. Līdzīgas programmas darbojas gandrīz visās Eiropas valstīs un arī ASV. Pētījums ir uzskatāms piemērs tam, cik nozīmīga ir sabiedrības iesaistīšanas bioloģiskās daudzveidības datu vākšanā, jo šādi dati var tikt izmantoti pat visaugstākā līmeņa zinātnisko pētījumu vajadzībām.

2. Vēl viens būtisks aspekts pētījuma sakarā ir daudzu valstu (šajā gadījumā pat no diviem kontinentiem) datu un pētījumu iestrāžu apvienošana, kas ļauj pētījumos aptvert liela mēroga (pat globālus) procesus un kas nebūtu iespējams, strādājot tikai vienas valsts ietvaros vai sadarbojoties tikai dažām valstīm.

 

Augšā: ligzdojošo pāru skaita pārmaiņas Eiropā (A) un ASV (B) sugām, kam klimats kļūst piemērotāks (sarkanā līnija) un sugām, kam klimats kļūst nepiemērotāks (zilā līnija).

Apakšā: Klimata Pārmaiņu Indikators Eiropā (C) un ASV (D).

 

Papildu informācija: Ainārs Auniņš, LOB Latvijas ligzdojošo putnu monitoringa programmas vadītājs, ainars.aunins@lu.lv