Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība atbalsta BirdLife International nostāju attiecībā uz vēja enerģiju

BirdLife International pauž atbalstu vēja enerģijai, uzsverot, ka klimata pārmaiņas ir ievērojams drauds cilvēkiem un globālajai bioloģiskajai daudzveidībai. Pašreizējā Eiropas Savienības politika ir vērsta uz cīņu ar klimata pārmaiņām, lai palielinātu enerģijas drošību un taupītu enerģiju. Vēja enerģija ir viena no atbalstāmākajām atjaunojamajām enerģijām un ir nozīmīgs ieguldījums klimata izmaiņu mazināšanā, aizvietojot fosilo kurināmo. Taču BirdLife International arī apzinās, ka vēja ģeneratori var radīt draudus dabas aizsardzībai. Galvenais raižu iemesls ir vēja ģeneratoru atrašanās vieta, kas var radīt traucējumu un nāves draudus putniem, dzīvotņu noplicināšanos un izmaiņas u. c. Šie, kā arī citi faktori var ietekmēt arī sikspārņus. Taču, līdzsvarojot riskus un ieguvumus, samazinot jebkādu kaitējumu videi, prātīgi izvēloties vietu un gudri to apsaimniekojot, vēja enerģija kā no dabas, tā cilvēka skatpunkta jau šobrīd ir nozīmīgs ieguldījums klimata risku mazināšanā.

 

Vissvarīgākais vēja ģeneratoru iespējamā apdraudējuma novēršanā ir pareizas vēja ģeneratoru atrašanās vietas izvēle. BirdLife International par vēja ģeneratoru izvietošanai nepiemērotām vietām uzskata:

1) īpaši aizsargājamas teritorijas, ko regulē Putnu direktīva un citi tiesībakti;

2) ar likumu noteiktas starptautiskas vietas, kopienā nozīmīgas dabiskās dzīvotnes/īpaši aizsargājamas teritorijas, ko aizsargā Dzīvotņu direktīva, vai nacionāla mēroga dabas aizsardzības teritorijas;

3) citas teritorijas, kas nozīmīgas tādām putnu sugām, ko BirdLife International vai nacionālās organizācijas iekļāvušas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā;

4) vietas, ko skar nozīmīgi migrācijas ceļi un īpaši pulcēšanās vietas migrācijas laikā, kur koncentrējas liels skaits putnu un sikspārņu;

5) dzīvotnes, kurās vēja ģeneratori skaidri radītu sadursmes riskus, piemēram, mitraines, kalnu pārejas, kā arī mežaini apgabali.

 

Lai izvairītos no kļūdainas vēja ģeneratoru izvietošanas, ieteicams balstīties uz pētījumiem un monitoringiem, nosakot īpaši jutīgas dabas teritorijas un sugas, kā arī nepieciešams veicināt jaunāko tehnoloģiju izmantošanu vēja ģeneratoru būvniecībā, lai vēja turbīnu efekts būtu maksimāls un kaitējums dabai - minimāls vai nekāds.

Kā norāda eksperts Rolands Lebuss, vēja parku izvērtējums, ņemot vērā to ietekmi uz putniem, ir tikai viens no nosacījumiem, kas jāizpilda vēja parka projekta attīstītājiem. Nozīmīga eksperta darba daļa ir ne vien plānotās darbības argumentēta akceptēšana vai noliegšana, bet arī iespējamo risku mīkstinošo un kompensējošo pasākumu rekomendēšana, piemēram, vēja parku ietekmes monitoringa nodrošināšana. Prioritārās dzīvnieku grupas monitoringā ir sikspārņi un putni kā vairošanās, tā migrācijas periodā. Nozīmīgākais monitoringa objekts šajā sakarā ir migrējošie putni un atsevišķas putnu sugas, kas ir jutīgas pret vēja parku ietekmi un/vai par kurām trūkst informācijas, kā vēja parki tās ietekmē.

 

Grobiņas vēja parks - līdz šim lielākais uzbūvētais Latvijā. Foto: Rolands Lebuss