Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

LOB aicina uz dabas parka "Dvietes paliene" dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

Šī gada 16. decembrī Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina interesentus uz dabas parka un Natura 2000 teritorijas "Dvietes paliene" dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu. Sanāksmes sākums Dvietes kultūras namā plkst. 09:00 un Bebrenes kultūras namā plkst. 13:00.

Plāns pieejams LOB interneta lapā, kā arī Dvietes un Rubenes pagastu padomēs, Bebrenes pagasta pārvaldē, Ilūkstes novada domē.

Ieteikumus un komentārus par plāna saturu var izteikt sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs vai iesniegt rakstiski, sūtot pa pastu: Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, Kalnciema ielā 27-18, Rīga, LV-1046, vai uz e-pasta adresi: edmunds@lob.lv. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt: 7221580, Edmundam Račinskim.

Dabas parks "Dvietes paliene" izveidots 2004. gadā, lai nodrošinātu unikālu dabas vērtību, galvenokārt - reto un īpaši aizsargājamo savvaļas putnu un augu sugu, kā arī biotopu aizsardzību.

"Dvietes palienes" dabas aizsardzības plāna uzdevums ir izstrādāt teritorijas aizsardzības ilgtermiņa un īstermiņa mērķus, teritorijas zonējumu un pasākumus plāna mērķu sasniegšanai. Plāns tiek izstrādāts laika periodam no 2006. līdz 2015. gadam.