Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Paziņojumi presei
 

10.12.2004.

Sagatavots medņa aizsardzības plāns Latvijā

Šī gada novembrī apstiprināšanai Vides ministrijā iesniegts Latvijas Ornitoloģijas biedrības izstrādātais un Dabas aizsardzības pārvaldes finansētais „Medņa Tetrao urogallus L. aizsardzības plāns Latvijā”. Plāns sniedz priekšlikumus medņu riestu aizsardzībai un apsaimniekošanai un ierosina pārmaiņas medņu medību kārtībā, lai nodrošinātu šīs aizsargājamās un ierobežoti medījamās putnu sugas saglabāšanu Latvijā.

Mednis ir Latvijā un Eiropā reta putnu suga, kas iekļauta gan ES direktīvas par savvaļas putnu aizsardzību 1. pielikumā, gan Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, un medņu riesta vietās veidojami mikroliegumi. Tajā pašā laikā mednis iekļauts arī ierobežoti medījamo sugu sarakstā – šobrīd medņus Latvijā drīkst medīt no 10. aprīļa līdz 10. maijam. Medņus pie mums galvenokārt apdraud ligzdošanai piemēroto priežu mežu izciršana un riestu aizaugšana meliorācijas ietekmē, kā arī plēsēji, piemēram, meža cūka, lapsa un meža cauna.

Medņa aizsardzības plānā sniegti priekšlikumi medņu riestu aizsardzības un apsaimniekošanas kārtībai – vadlīnijas, kuras jāņem vērā, riestos veicot jebkādu meliorācijas vai mežsaimniecisku darbību. Plāns iesaka izņemt no pašreizējām medņu medīšanas teritorijām vismaz 10% no Latvijas medņu riestiem un izveidot jaunu apmedījamo riestu sarakstu. Ierosinātas pārmaiņas medņu medību kārtībā – ik gadus, atkarībā no pavasara sākšanās agruma, noteikt mainīgu medņu medību sākšanas datumu, lai medības neiztraucētu jau ligzdot sākušās medņu mātītes, un uzlabot atskaiti par medību norisi un uzskaitēm medību laikā. Paredzēts arī organizēt medņu ekspertu apmācību, lai turpinātu riestu apzināšanu un mikroliegumu izveidi, kā arī jau esošo mikroliegumu inventarizāciju. Plānā arī uzsvērta nepieciešamība veikt sugas monitoringu un norādīti nepieciešamie medņu pētījumi un sabiedrības izglītošanas pasākumi.

Plāns izstrādāts no 2004. gada marta līdz oktobrim. Tā sastādītāji ir ornitologi Helmuts Hofmanis un Māris Strazds. Sagatavošanas laikā plāns apspriests ar Valsts Meža dienesta, VAS „Latvijas valsts meži” un Latvijas Mednieku asociācijas pārstāvjiem. Plāns vēl jāapstiprina Vides ministrijai. Medņa aizsardzības plāns pārskatāms līdz 2009. gadam.

Sugu aizsardzības plānu izveidi nosaka Latvijas Sugu un biotopu aizsardzības likums. Šī gada martā Vides ministrija apstiprināja Latvijas Ornitoloģijas biedrības izstrādāto „Rubeņa Tetrao tetrix aizsardzības plānu Latvijā”. Sugu aizsardzības plāni Latvijā apstiprināti arī brūnajam lācim, lūsim, vilkam un ziemeļu upespērlenei.

Informāciju sagatavoja Ilze Štrausa, tālr.: 7221580, e-pasts: ilze@lob.lv

Papildu informācija: